Hent vedtægter i PDF-format

 Vedtægter for Sønderborg Lokal TV

§ 1. Navn og hjemsted

Sønderborg Lokal TV  – CVR 33021356

Stk. 1. Foreningens navn er Sønderborg Lokal TV, forkortet SLTV.

Stk. 2. Foreningen kan endvidere optræde under disse binavne : TV Sønderborg, Sydjysk TV, TV Grænseregionen, men ikke begrænset hertil.

Stk. 3. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er :

a. At drive lokal TV-virksomhed i det til enhver tid afgrænsede geografiske område – med et programindhold i overensstemmelse med gældende sendetilladelse og lovgivning om radio- og TV-virksomhed.

b. At opbygge og drive en TV-station, der formidler lokale og regionale nyheder samt tematiske emner i henhold til den fastlagte redaktionelle linie.

c. At udvikle TV-stationens kunstneristiske, redaktionelle og tekniske kvalitet, således at stationens udsendelser nyder anerkendelse og efterspørgsel i sendeområdet.

d. At tiltrække og udvikle såvel ansatte som aktive frivillige indenfor produktion og distribution af kvalitative TV-programmer.

e. At indgå i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og disses ansatte og studerende indenfor studierelevant praktik samt forskning og udvikling på kommunikations- og medieområdet.

Stk. 2. Foreningen har mulighed for at indgå i sammenslutninger af foreninger, der har til formål at bistå nærradio- og lokal TV-virksomhed eller anden relateret aktivitet – til gavn for Sønderborg Lokal-TV.

Stk. 3. Foreningen kan etablere juridiske selskaber samt andre juridiske enheder med det formål at fremme foreningens interesser og virke.

Stk. 4. Foreningen har ingen politiske og / eller religiøse interesser eller tilhørsforhold.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har evne, lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Såfremt nye aktive medlemmer efter en introduktionsperiode ikke viser nævneværdige fremskridt indenfor det tildelte eller valgte virkefelt – og ikke ved afslutning af introduktionsperioden kan fungere på et tilfredsstillende niveau på virkefeltet, kan vedkommende ikke opnå fast medlemskab. Medlemmets virkemæssige status og generelle adfærd i indkøringsperioden vurderes af foreningens daglige ledelse, der indstiller sin konklusion om medlemskab efter introduktionsperiodens udløb til bestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens ansøgningsblanket ved fremsendelse til foreningens formand eller andet bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når det er godkendt af formanden eller dennes stedfortræder – og når medlemmet har betalt kontingent for det indeværende finansår.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med virkning fra udgangen af et finansår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves helårligt efter hvert års ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6. Et medlem ekskluderes af bestyrelsen ved manglende indbetaling af kontingent. Medlemmet skal dog informeres, før sådanne tiltag iværksættes.

Stk. 7. Et medlem ekskluderes eller udelukkes, hvis denne ved ord eller handling skader foreningens formål, interesser eller anseelse – samt virker destruktivt for fællesskabet og den gode ånd i foreningen og på TV- stationen. Generalforsamlingen er højeste myndighed, og en eksklusion eller udelukkelse kan ikke ankes.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev eller via elektronisk information til foreningens medlemmer. Samtidig bekendtgøres generalforsamlingen i SLTV`s medier.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der inden mødets start har betalt forfalden kontingent. Hvert medlem har 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter : 1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det afsluttede finansår 5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Orienterende fremlæggelse af budget for indeværende finansår

8. Valg af bestyrelse, der vælges i henhold til den i § 6, stk. 1 beskrevne cyklus 9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot 1 (en) stemmeberettiget mødedeltager.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen og / eller revisionen finder det nødvendigt – eller når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens overordnede ledelse

Stk. 1. Foreningens overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode

Som medlem af bestyrelsen kan vælges personer, som ikke er medlem af foreningen.
Hvert år vælges 2 revisorer for en 1-årig periode, hvoraf mindst den ene skal være registreret eller

statsautoriseret revisor.
Til alle tillidsposter kan genvalg finde sted.
Bestyrelsen eller dele heraf kan efter generalforsamlingens beslutning modtage honorar for sit virke.

Bestyrelsen kan udpege en ekstern person eller et medlem af bestyrelsen, der mod betaling udfører hvervet som økonomiansvarlig. Herudover kan bestyrelsen ansætte en daglig leder samt øvrigt administrativt eller redaktionelt personale.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med god ledelsesskik, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter valg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde med valg af formand. På formandens foranledning organiseres bestyrelsens virke med tildeling af definerede ansvarsområder. Alle ansvarsområder gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af budget samt for regnskabsaflæggelse over for generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af den udpegede økonomiansvarlige med tildelt bankprokura, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, hvilket skal ske før regnskabet fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem – ved formandens forfald af mindst 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. I forbindelse med køb af fast ejendom samt optagelse af kreditfaciliteter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere personer.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen – ligesom afgående medlemmer ikke kan gøre krav på foreningens aktiver.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan alene ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

§ 10. Opløsning og udmeldelse

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan alene finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 2. Ved opløsning fordeles foreningens økonomiske midler og øvrige aktiver efter den opløsende generalforsamlings beslutning i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3. Ved udmeldelse af foreningen kan ingen gøre krav på foreningens økonomiske midler eller øvrige aktiver.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15.03.2016 Thorbjørn Philippsen
Advokat / Dirigent